பா.ராகவன்

வெவ்வெற காலகட்டங்களிலே பலமுறை அவர் நேரிலேயே பேசிக் கேட்ட விஷயங்கள் தான்… டிவில கேக்கறது ஒரு சுகமே தனிதான்…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s