வாழ்க பாரதம்.!!!!

நேற்று விட்டதைத் தொடருவதற்கு முன்னால், சும்மா வலையில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த போது இந்தச் செய்தி ( செந்தில் வழியாக ) படிக்கக் கிடைத்தது.

சும்மா சொல்லக் கூடாது பெங்களூர் நன்றாகவே ‘முன்னேறிக்’ கொண்டிருக்கிறது..

வாழ்க பாரதம்…

One thought on “வாழ்க பாரதம்.!!!!

  1. latest update is… this incident came in news papaer Times of India and Deccan herdral.. and those officials are charged.

    This is wat I feel.
    eventhough the discrimination towards the other states were happening before..due to the recent politial statements.. these people got more courage and they came upto this level..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s