தமிழ் இலக்கியம் 2004 – தொகுப்பு

1. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – வலைபரப்பு – பத்ரி2. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – பா.ராகவன்

3. பா.ராகவன் வாசித்த கட்டுரை

4. இரா.முருகன் வாசித்த கட்டுரை.

5. தமிழ் இலக்கியம் 2004, பலே பத்ரி – இரா.முருகன்

6. முதல் நாள் நிகழ்ச்சிகள் – இரா.முருகன்

7. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – snippets – இகாரஸ்

8. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் – sidelights 1 – இரா.முருகன்

9. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் – sidelights 2 – இரா.முருகன்

10. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – 1 – பத்ரி

11. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – 2 – பத்ரி

12. தமிழ் இலக்கியம் 2004 – 3 – பத்ரி

13. சச்சிதானந்தன் உரை – வாஞ்சி

14. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் – கோவை ஞானி – இரா.முருகன்

15. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் – சிறீசுகந்தராஜா – இரா.முருகன்

16. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் – திருப்பூர் கிருஷ்ணன்-இரா.முருகன்

17. எழுத்துக்காரன் பார்வையில் – கவிஞர்கள் – இரா.முருகன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s